Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Förening LatiCe - Latinamerika i Centrum

LatiCe vill informera i Sverige om vad som händer i Latinamerika inom föreningens arbetsområden (se LatiCes stadgar).


Latinamerika i Centrum

Ambitionen är att fortsätta samarbetet med organisationer i Latinamerika och bredda vårt kontaktnät, allt för att upplysa om aktiviteter, framsteg och problem som finns.

Vår hemsida är en tvåspråklig digital tidskrift för information och debatt.

LatiCe söker nu nya medarbetare som är vill skriva artiklar inom föreningens intresseområden. Intresserade kan ta kontakt med oss via mail till info@latice.org. Till samma adress kan man skriva om man är intresserad av att stödja vårt arbete eller bli medlem i föreningen. Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och tips.

Utgivningspolicy för LatiCes nättidskrift, granskade, diskuterade och godkända den 13 november 2009

Tidskriftens policy kan sammanfattas som följande:

 1. Att upplysa i Sverige om gräsrotsorganisationer i olika länder i Latinamerika som arbetar för folk med funktionsnedsättning, erkännandet av den sexuella och reproduktiva hälsan, ursprungsbefolknings rättigheter, miljön, livsmedels suveränitet, jämställdhet och sexuell mångfald. Även andra nyheter som har att göra med kultur och miljö är intressanta.
 2. Att vara en tvåspråkig plats för kommunikation och samarbete mellan dessa sektorer i Latinamerika och Sverige.
 3. Att vara en alternativ och oberoende informationskanal, dvs. oberoende av politiska partier, regering, religiösa institutioner eller företag.

Innehåll och ansvariga

Vår tidskrift prioriterar publicering av artiklar med innehåll, nyheter, intervjuer och grafiskt material som uppfyller de villkor som beskrivs ovan.

LatiCe är ansvarig för de artiklar som föreningen som sådan skriver och publicerar.

När vi publicerar information från andra publikationer citeras alltid källan/källorna.

Den information som publiceras i tidskriften kan reproduceras på villkor att man anger källan. Källan anges som: www.latice.org

LatiCe har ambitionen att helt eller delvis uppdatera innehållet i tidskriften minst en gång i månaden.

Om LatiCe beslutar att ändra utgivningspolicyn kommer det att publiceras under den här avdelningen.

Ansvarig utgivare och redaktionsgrupp

LatiCe har en ansvarig utgivare och en fast redaktionsgrupp.

Externa bidrag

LatiCe accepterar externa bidrag på villkor att de inte är länge än 2 A4-sidor.

Alla bidrag går via en kritisk genomläsning av LatiCes utgivningsgrupp för att vi ska kunna försäkra oss om att innehållet stämmer överens med tidskriftens syften.

Åsikter och värderingar är upphovsmännens exklusiva ansvar.

LatiCe kommer inte att publicera artiklar vars innehåll är diskriminerande, rasistiskt eller uppmanar till våld och inte heller artiklar som motsätter sig LatiCes avsikt att vara en alternativ och oberoende informationskanal såsom beskrivs ovan.

Bidrag kan skickas till: info@latice.org

Förening

Föreningen har sitt säte i Stockholm (Tegelviksgatan 40, 114 41). Den har bildats för att synliggöra Latinamerikas utsatta grupper i Sverige. Vi vill göra detta genom att etablera en produktiv arbetskontakt med andra organisationer i Latinamerika (Se under "Våra samarbetspartners")

Webbsidan skapas med ambitionen att ge latinamerikanska organisationer ett forum där de kan uttrycka sig.

Att om möjligt ge ut all information både på svenska och spanska är vårt sätt att bygga broar mellan Latinamerika och Sverige. Vi hoppas att vår webb så småningom ska bli ett demokratiskt forum där också andra organisationer än våra latinamerikanska samarbetspartners kan och vill göra sig hörda.

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Stadgar

Reviderade Stadgar för LatiCe granskade, diskuterade och godkända vid årsmöte den 24 april 2016.


Förening
 • Föreningens namn på svenska är Latinamerika i Centrum.
 • Föreningens namn på spanska är Latinamerica en el Centro.
 • Föreningens namn och förkortning är LatiCe
 • För den ideella föreningen LatiCe med säte i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sverige.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Syfte

LatiCe är en partipolitisk och religiös obunden organisation. I Sverige arbetar vi för att öka medvetenheten om Latinamerika genom att synliggöra folkrörelsernas kamp för erkännande av sina demokratiska rättigheter.

Vår vision är en jämlik värld, styrd av etiska värderingar, där alla människor lika värde garanteras. En jämlik värld där de mänskliga rättigheterna för alla människor (oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuellt identitet, sexuellt läggning eller potentiella funktionsnedsättningar) respekteras.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Medlemsavgifter storlek fastställs av årsmötet.

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§ 5 Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår – räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 7 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.


Föreningens medlemmar

§ 8 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

Som stödmedlemmar kan antas personer i Latinamerika eller resten av världen som stödjer föreningens syfte.

§ 9 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 10 Uteslutning

Styrelsen kan besluta om att utesluta enskild medlem som skadar föreningens verksamhet och anseende. Nästkommande årsmöte informeras i ärendet.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • har rätt att närvara och yttra sig på styrelsemöte, men ej rösträtt,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 12 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senaste 4 veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats, dagordning samt datum för motionsstopp. Verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan med budget skall föreligga minst fyra veckor före årsmötet.

Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen, revisorn eller tio procent av medlemmarna så begär. Kallelse skall utfärdas av styrelsen minst 1 månad före extra årsmöte. Kallelsen skall innehålla tid och plats samt dagordning.

§ 13 Motioner

Så väl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet. Motioner och förlag skall vara styrelsen tillhandla senast en vecka för årsmöte.

§ 14 Beslut

Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

§ 15 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Revisorn i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen.

§ 16 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fastläggning av årsmötets stadgeenliga utlysning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av 2 år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  4. 1 revisor.
  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

§ 17 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan inkallas om Styrelsen, revisorn eller minst 10% av medlemmarna så begär. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse ska innehålla tid och plats samt dagordning. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


Valberedningen

§ 18 Sammansättning, åligganden

Valberedning består minst av 2 och högst 3 personer, av vilka en skall utses som sammankallande.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorn skall göras tillgängliga till medlemmarna senaste 2 veckor innan årsmöte.


Revisor

§ 19 Revision

Revisorn utses av årsmöte. Revisorn skall inge revisionsberättelse till årsmötet och där uttala sig över föreningens förvaltning samt i förekommande fall avstyrka ansvarsfrihet för föreningens styrelse. Härtill ska hen erhålla protokoll och ha tillgång till all övrig föreningsdokumentation. Revisorns berättelse ska föreligga minst två veckor före årsmötet.


Styrelsen

§ 20 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 ledamöter valda på 2 år, varav hälften bör ny/omväljas vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör. Styrelsen har minst 1 ersättare vald på ett år. Ersättarna tjänstgör i den ordningen de valts. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men styrelsen ka ge yttrande och förslagsrätt.

Medlemmar har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten, men ej rösträtt.

§ 21 Styrelsens åligganden

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen skall- inom ramen av dess stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorn räkenskaper mm enligt § 19,
 • förbereda årsmöte

Styrelsens ordförande sammankallar till möte enligt fastställd planering eller minst 3 ledamöter så begär. Styrelsen konstituerar sig själv. För styrelsebesluts giltighet erfordras är ense om beslutet att mins hälft av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen.

§ 22 Upplösning av förening

Upplösning av föreningen LatiCe beslutats av årsmöte/ extra årsmöte på två på varandra följande möten med minst 30 dagar mellanrum, varav den ena är ordinarie. För upplösning krävs 2/3 majoritet på båda mötena. Avvecklingsfrågor beslutas och verkställs av styrelsen.


Webmaster: Algren Morgan


 • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
 • © 2008 LatiCe