Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Peru: Småsyskonen och flickor, inte mödrar

Aída García Naranjo Morales *
Alainet
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Varje gång en flicka som är 14 år gammal eller yngre blir gravid anses ha blivit det p g a en våldtäkt. Graviditeten gör slut på hennes barndom.

I helgen offentliggjordes ett inspelat samtal i vilket Högsta Domaren César Inostroza Pariachi, Ordförande i Högsta Domstolens Andra Brottmålsavdelning, för en konversation om en våldtäkt begått mot en minderårig flicka, i vilket han överväger olika åtgärder gällande den anklagade.

I inspelningen, som publicerats i portalen IDL-Reporteros (Undersökande Journalistik, övers. anmärkning), pratar Inostroza Pariachi om en eventuell reducering av straffet eller helt enkelt ett frikännande av mannen som begick sexuellt övergrepp mot en 10 eller 11 år gammal flicka.

Trots att man kunde fastställa att samtalet ägde rum den 4 april i år gick inte att identifiera vem det var han pratade med och inte heller vilket rättsmål det handlade om. Men, enligt officiella källor, César Inostroza tjänstgjorde som domare i fyra rättsmål angående liknande brott under april månad.

Anmärkas bör att inspelningen ingår som en del i undersökningen som IDL-Reporteros driver om olagliga överenskommelser, maktpåverkan genom individuella kontakter och andra klandervärda beteenden som förekommer bland både ledamöterna i Nationella Magistraturens Råd och domarna inom Rättsväsendet.


14 år gamla flickor blir med barn

Först och främst måste vi fastställa att ALL sexuellt umgänge med en flicka som är yngre än 14 år är en våldtäkt eftersom lagen anser att fjortonåriga personer inte är i stånd att ta ett beslut om det (Strafflagen, artikel 173, Författningsdomstolens domstolsbeslut nr 00082012-PI/TC). Alltså, varje gång en flicka som är 14 år gammal eller yngre blir gravid anses ha blivit det p g a en våldtäkt. Graviditeten gör slut på hennes barndom. Någon borde ta hänsyn till detta.

En gång per månad en 10 år gammal flicka registrerar sitt barn

Varje månad, besöker en flicka 10 år gammal eller mindre Nationella Registret över Identifiering och Civilstånd (RENIEC på spanska, övers. anmärkning) i syfte att skaffa ett Identitets Dokument åt sitt nyfödda barn.

Mellan den 16 mars och den 6 juli 2020 fick Aurora Programmet ta emot 557 fall av våldtäkt begångna mot flickor som var upp till 17 år gamla.

RENIEC har under pandemin pausat registreringen av nyfödda på sjukhus och det är först nu den återupptas.

12,6 % av tonårsflickorna är redan mödrar

Enligt ENDES-INEI (Nationella Institutet för Statistik och Informatik, övers. anmärkning) är 12,6 % av kvinnorna mellan 15 och 19 år i landet redan mödrar eller är gravida för första gången. Denna procent är 0,8 % lägre än resultatet för 2017 (13,4 %). Emellertid, om man jämför siffran från 2018 med året 2011 (12,5 %) ser man att procenten håller sig på samma nivå.

Skillnaden mellan landsbygden (22,7%) och stadsområden (10,1%) är 12,6% år 2018. Största procenten hittar man i länen som angränsar till eller ligger i regnskogen: Loreto (32,0%), San Martín (23,0%), Amazonas (21,2%) och Ucayali (20,2%). Största graviditetsrisk löper fattiga tonårsflickor från landsbygden (22,7%) och de som inte har gått någon utbildning alls (41,7%).

Stulna liv

Latinamerika är den enda världsregionen där minderåriga flickors graviditet ökar. Världsomspännande kampanjen "Flickor, inte Mödrar" vill att man skyddar dem från våldtäkt och från de minderårigas graviditets allvarliga konsekvenser. Vi står inför en fråga om folkhälsa och mänskliga rättigheter. Det finns dokumenterade självmordsfall bland minderåriga p g a graviditet efter våldtäkt begått inom familjen eller släkten. Den peruanska flickan L. C. (13 år) gjorde ett självmordsförsök genom att kasta sig från ett hustak sen hon fick veta att hon var gravid. Det handlar inte om enstaka fall.

Flickornas graviditet är (nästan) alltid en konsekvens av en våldtäkt. Detta är en verklighet som tenderar att bli mera förekommande under pandemin eftersom offren bor under samma tak som förövarna. Men likväl måste vi synliggöra den verkligheten.

I Peru, 5 flickor under 15 år föder ett barn varje dag.

Tvingade att bli mödrar

"Flickor, inte mödrar" är även ett fördömande av den påtvingade graviditeten, d v s varje gång de minderåriga nekas eller försvåras möjligheten att avbryta den. Ximena Casas varnar: "Trots att i flertalet av de latinamerikanska länderna finns lagstiftad rätt till abort, med undantag av 6 av dem, flickorna som drabbas av våldtäkt berövas tillgång till det."

"Inte en enda flicka borde bli med barn. Flertalet av dem är våldtäktsoffer och ingen av dem borde tvingas att fortsätta vara gravid" säger Susana Chávez. " Att tvinga en flicka att fortsätta med en graviditet som är konsekvens av en våldtäkt klassas inom det internationella rättsväsendet som tortyr", enligt Doz Costa.

Även tillgången till rättsväsendet, att påskynda processerna och leverera en bättre sexuell under- visning gör skillnad. Casas understryker att: "90% av våldtäkten som begås mot flickor som är yngre än 15 år sker inom familjen eller släkten. När flickorna får gå en heltäckande sexuell undervisning kan själva bedöma när visa beröringar och smekningar är olämpliga och därmed avlägsna sig eller slå larm i tid".

Olika organisationer för mänskliga rättigheter hävdar att juridiken ger flickorna den rätten. L. C., nu 22 år gammal, vann en stämning mot den peruanska Staten vid FN:s Kommitté för Kvinnodiskriminerings Eliminering eftersom hon inte opererades i tid när hon drabbades av en ryggradsskada samtidigt som hon var gravid, som hennes familj begärde. Sjukhuset valde i det skedet att prioritera barnet. Några veckor senare fick hon en spontan abort och förlorade barnet. Hon är paraplegisk livet ut.

Visserligen är det så att den sociala isoleringen reducerar smittorisken för COVID-19 men för kvinnorna och i synnerhet för flickorna utgöt den ingen skydd mot våldet. Ministeriet för Kvinnor bekräftade att under nödlägets första månad 56 flickor drabbades av våldtäkt. Dessa flickor är instängda tillsammans med sina förövare.

Flicke mödrarna utgör en dramatisk situation i Peru. Det är ett allvarligt socialproblem av brott mot de mänskliga rättigheterna och av sexuellt våld. Enligt RENIEC:s register har sen några år tillbaka antalet nyfödda vars mödrar är yngre än 15 år gamla ökat. År 2015 registrerades 1280 fall, 2016 blev det 1443, 2017: 1736 och 2018 uppgick siffran till 1817 fall. Ministeriet för Kvinnorna informerade att under karantänens 29 första dagar i år har fyra kvinnor fallit offer för mord. Offren var mellan 15 och 44 år gamla. När det gäller sexuellt våld registrerades 87 fall. Dessutom registrerades 9000 nödtelefonsamtal till nummer 100. Av dessa, 2300 samtal gjordes av barn som larmar om att sina mödrar eller syskon blir eller blev överfallna.

Mellan januari och juni 2020 har Medborgarombudsmannen registrerat 65 kvinnomord samt 124 försök till kvinnomord. Siffran för försvunna kvinnor uppgår till 2457 st. varav 1720 är minderåriga och 733 är vuxna. Man har även registrerat 544 fall av minderåriga pojkar som försvunna.

Nödsamtalen till nummer 100 uppgår till 104 tusen st. Enligt ENARES (Nationella Enkäten om Sociala Relationer, övers. anmärkning) har 52% av barnen mellan 9 och 11 års ålder blivit utsatta för våld i hemmet och procenten växer till 61% när det handlar om barn mellan 12 och 17 års ålder. Det bör understrykas att det sexuella våldet mot flickor medför en serie komplikationer såväl fysiska som känslomässiga hos dem i o m att de kan bli gravida. Enbart mellan 2015 och 2019 registrerades drygt 5000 födslar där modern är en flicka under 14 år. Somliga var mellan 7 och 10 år gamla.

Graviditeten bland tonåringarna har flera orsaker och bör behandlas på ett sektorsövergripande sätt samt genom samarbete mellan olika regeringsnivåer (nationell, regional och lokal). Ett nyckelverktyg för detta är programmet Plan för Förebyggande av Graviditet bland Tonåringar. Planen har som mål att år 2021 ha reducerat graviditetsprocenten till 10,5%. Trots det har inte Planen någon sektorsövergripande budget i dagsläget och samarbetet mellan sektorer som t ex MINSA (Hälsomyndigheten, övers. anm.), MINEDU (Utbildningsdepartementet, övers. anm.), MIMP (Myndigheten för Kvinnor och Utsatta Folkgrupper, övers. anm.), MIDIS (Departementet för Utveckling och Social Inkludering, övers. anm.), etc., inte kommit igång än.

Som kollektiv betraktat har inte familjen någon juridisk status. Men dess medlemmar har det. Familjefokuseringen gör att man bortser från de enskilda familjemedlemmarnas rättigheter, och därmed i den aktuella frågan, flickornas. Likväl blir effekten av en sådan syn att könsojämlikheter inom familjen osynliggörs eller ignoreras. Könsklyftorna som finns än idag i olika samhällsaspekter och våldet som har kvinnor, flickor, pojkar och tonåringar bland sina främsta offer är indikatorer som den peruanska Staten måste prioritera.

Könshierarkierna inom familjen tenderar att bibehålla underordningen av de mest sårbara medlemmarna, bl. a flickorna. Familjefokuseringen är i själva verket Statens partiella, olämpliga svar varje gång den placerar flickornas och kvinnornas utsatthet bara inom familjesammanhanget utan att identifiera och sammankoppla de mångfaldiga uttryck av våld och förtryck mot dem så väl i den privata sfären som inom familjen och i det offentliga rummet, som delar av ett och samma fenomen.

Mild sagt, är det skakande att det inte är Coronaviruset som blir det värsta som drabbar oss utan att det är fortfarande Patriarkatet som är endemisk.

Riksdagen har godkänt olika skyddsbarriärer sen sin första mandatperiod och till sin andra som påbörjades den 6 juli är det nödvändigt att den lagstiftar om kvinnomord, jämlikhet, omväxlande och förbjuder politiskt våld eller trakasserier, såväl som om flickornas särskilda situation (Inte Mödrar) i en Tematisk Allmän Sammankomst som redan begärts till den 23 juli 2020.

Det var glädjande att få veta att åklagaren Tomas Galvez avstängdes för sex månader. Nu återstår att pansarskyddet kring "Småsyskonen**" tas bort. För dem är våldet mot kvinnor och flickor något acceptabelt, något man kan förhandla om eller komma undan med. Detta avslöjades i de skamfilade, inspelade samtalen som Domaren Cesar Inostroza Pariachi förde och blev offentligt för exakt två (2) år 2018-07-09 – 2020-07-09. Hela rättssystemet drabbades av innehållet i dessa samtal i vilka korruptionen avslöjas. Vi ska inte ta blicken ifrån detta tills rättvisa skipas.

Straffriheten ska inte komma undan!

----------------------

* Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

** "Småsyskonen" : Härva av korrupta tjänstemän inom rättsväsendetPublicerad: juli 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe